بحران آب شهری

کل اخبار: 1
  • کیپ تاون در کابوس روز صفر آبی

    کیپ تاون در کابوس روز صفر آبی

    کیپ تاون یکی از شهرهایی است که به شدت تحت تأثیر خشکسالی با بحران مواجه شده است. این شهر روز صفر آبی اش را در تابستان امسال پیش بینی کرده است. روزی که دیگر هیچ قطره آبی در شیرهای آب شهری وجود نخواهد داشت.