سد خالی

سد زاینده رود در حالت نرمال، ۸۵۰ میلیون متر مکعب آب دارد، اما از اول مهر تاکنون تنها ۵۱۲ میلی متر آورده سد از طریق بارش بوده است این در حالی است که به گفته مدیر سد. ۳۲۰ میلیون متر مکعب در سال نیاز آب شرب استان اصفهان است.

برچسب‌ها