معرفی و تقدیر از منتخبان جشنواره استانی ایمنی رانندگان

نخستین جشنواره استانی ایمنی رانندگان حرفه‌ای استان اصفهان با معرفی و تقدیر ازمنتخبان به کار خود پایان داد.

برچسب‌ها