نائین دارای هفت محله و هفت حسینیه قدیمی است که عبارتند از کوی سنگ، چهل دختران، پنجاهه، سرای نو، نوآباد، باب المسجد وکلوان که در صبح تاسوعا عزاداران این هفت حسینیه به دیگر حسینیه ها
سر می زنند؛ در  واقع این حضور آنها به منظور عرض تسلیت به یگر محله ها است.
حسینیه میزبان هم با چایی از عزاداران پذیرایی می کند و در آخر و بعد از اینکه به همه ۶ حسینیه سر زدند به حسینییه خودشان بازگشته و عزاداری میکنند

برچسب‌ها