تاثیر برنامه‌های شبکه اصفهان در ارتقاء فرهنگ شهروندی

تماشای برنامه های سیمای مرکز اصفهان در نهادینه کردن فرهنگ شهروندی و ابعاد سه گانه آن اعم از مشارکت‌جویی، قانون گرایی و مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی موثر است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، علی نظریان دهکردی در تحقیق کارشناسی ارشد خود نقش برنامه‌های سیمای مرکز اصفهان در جهت نهادینه کردن فرهنگ شهروندی در بین جمعیت ۱۸ سال به بالای شهر اصفهان را بررسی کرد.

جامعه آماری تحقیق را شهروندان ۱۸ تا ۷۰ سال شهر اصفهان تشکیل داده اند، حجم نمونه ۳۸۴ نفر و شیوه نمونه گیری احتمالی خوشه ای بوده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو سطح آمار توصیفی ( جداول فراوانی، درصد، پراکنش) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون های تی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه) استفاده شده است.

یافته های این تحقیق نشان داد که بین متغیر تماشای برنامه‌های سیمای مرکز اصفهان با متغیر فرهنگ شهروندی و ابعاد سه گانه آن اعم از مشارکت جویی، قانون گرایی و مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد و در حد متوسط برآورد شده است.

علاوه بر این بین متغیر فرهنگ شهروندی و ابعاد آن با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی باید گفت که بین مردان و زنان مجرد و متاهل به لحاظ فرهنگ شهروندی و ابعاد آن تفاوت معناداری وجود ندارد، اما با سن و تحصیلات متفاوت است.

کد خبر 348589

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.