انرژی خورشیدی

مدیر مرکــز خلاقیــت و فنــاوری هــای نویــن شــهرداری اصفهــان با اشاره بــه اهمیــت اســتفاده از انــرژی هــای نــو در شــهر گفت: بایــد بــه گونــه ای برنامــه ریزی کــرد کــه از انــرژی خورشــیدی در تمــام شــهر و منازل مســکونی اســتفاده شــود.

به گزارش ایمنا،  محمدحســین قورچانــی تلاش بــرای ورود تکنولــوژی و فنــاوری های نوین شــرکت هــای دانش بنیــان و دانشــگاه  بــه شــهرداری اصفهــان و اســتفاده از آنهــا در بخش هــای مختلــف را از وظایــف مدیریــت خلاقیــت و فنــاوری شــهرداری اصفهــان دانست و گفت: انرژی های نو و تکنولــوژی هــای آن نــه تنهــا بــه کاهــش هزینــه هــا کمــک مــی کند، بلکــه ســبب درآمــد زایــی و کاهــش آلودگــی  می شود.

وی افزود: از انــرژی هــای نــو مــی تــوان در بخــش هــای مختلــف نظیــر خدمــات شــهری و ساختمان های شهرداری اصفهان استفاده کرد، بنابراین باید بستر لازم برای استفاده از این انرژی ها فراهم شود.

مدیر مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان بر فراهم شــدن زمینه اســتفاده از انــرژی خورشــیدی در بخش های مختلــف شــهری بــه منظــور کاهــش هزینه هــای شــهرداری تاکیــد کرد و ادامه داد: بایــد بــه گونــه ای برنامــه ریزی کــرد کــه از انــرژی خورشــیدی در تمــام شــهر و منازل مســکونی اســتفاده شــود.

منبع: اصفهان زیبا

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 16 =